Reglement 

ALGEMEEN

 1. De hardloopwedstrijd wordt georganiseerd door de Stichting 3bergenLOOP te Driebergen.
 2. Het 3bergenLOOP kernteam: het bestuur van de Stichting 3bergenLOOP Driebergen aangevuld met commissieleden (hierna de organisatie) voert de organisatie uit.
 3. Het reglement is vastgesteld door de organisatie.
 4. Deelnemen aan de 3bergenLOOP kan uitsluitend op basis van dit reglement. Deelname aan de 3bergenLOOP betekent dat de inhoud van dit reglement bekend is bij de deelnemer en door deze geaccepteerd wordt.

  DEELNAME
 5. Deelname aan de 3bergenLOOP is geheel voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel.
 6. De deelnemer is bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid vereist en dat hij zich door training voldoende op het evenement heeft voorbereid.
 7. De organisatie en/of de betrokken vrijwilligers zijn gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit reglement, of zich volgens organisatie en/of de betrokken vrijwilligers onsportief of onbehoorlijk gedraagt, of als dat op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van de 3bergenLOOP, noodzakelijk wordt geacht. Hierover is geen discussie/correspondentie mogelijk.
 8. Als ondanks het bepaalde in de passages van dit reglement, aansprakelijkheid van de organisatie voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisatie tot vergoeding van de schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

  VEILIGHEID
 9. Instructies/aanwijzingen van de organisatie, politie, ambulance, hulpdiensten (Rode Kruis/ EHBO), medewerkers (o.a. verkeersregelaars) moeten direct en stipt opgevolgd worden. Het niet opvolgen van de instructies zal diskwalificatie tot gevolg hebben.
 10. Tijdens de 3bergenLOOP blijven de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens onverkort van kracht, tenzij, op basis van de verstrekte vergunningen, uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 11. De organisatie behoudt zich het recht voor het parcours op bepaalde delen te wijzigen of het gehele hardloopevenement af te gelasten op grond van bijzondere omstandigheden of overmacht, extreme weersomstandigheden en/of calamiteiten waarbij de veiligheid van de deelnemers, medewerkers en/of openbare veiligheid in geding komt. In bovengenoemde omstandigheden treedt het “calamiteitenplan” van de organisatie onmiddellijk in werking.
 12. Het niet opvolgen van de instructies zal diskwalificatie tot gevolg hebben.
 13. In geval van afgelasting genoemd onder punt 11, vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.
 14. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan deel te nemen aan de 3bergenLOOP met honden (al dan niet aangelijnd), rolstoelen, skeelers, inline skates of driewielers.

  INSCHRIJVING
 15. Inschrijving voor de 3bergenLOOP is mogelijk door voorinschrijving via internet via www.3bergenLOOP.nl
 16. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.
 17. De organisatie kan besluiten de inschrijving te stoppen als het maximaal aantal deelnemers bereikt is.
 18. Inschrijvingen kunnen niet worden geannuleerd.
 19. Bij afwezigheid van de loper op de dag zelf (no show), wordt geen restitutie verleend.
 20. Het tussentijds wijzigen van afstand is uitsluitend mogelijk tot 14 dagen voor de dag van de 3bergenLOOP via de link die in de bevestiging van de inschrijving is opgenomen (van een langere naar een kortere afstand) of op de dag van de 3bergenLOOP tot een uur voor de start bij het inschrijfbureau.
 21. Inschrijving is strikt persoonlijk. Het is wel mogelijk de voorinschrijving over te dragen aan een andere deelnemer. Dit kan via de link die in de bevestiging van de inschrijving is opgenomen tot uiterlijk 14 dagen voor de dag van de wedstrijd of op de dag zelf bij het inschrijfbureau.

  UITSLAGEN
 22. De deelnemer kan slechts aanspraak maken op een eventuele prijs voor de afstand die men heeft afgelegd.
 23. De uitslagen van de 3bergenLOOP en de daaraan verbonden prijzen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst op basis van de bruto tijd.
 24. De tijd wordt gemeten door middel van tijdsregistratiechips.
 25. De eindverantwoordelijkheid over de uitslagen is in handen van het bestuur van de organisatie.
 26. De uitslagen zijn via www.3bergenloop.nl te raadplegen.

  TIJDSLIMIET
 27. Achter de laatste loper van iedere afstand bevindt zich een vrijwilliger (fietser).
 28. Aan de 3bergenloop is een tijdslimiet verbonden:
  a. Halve marathon: 2:45
  b. 10 km: 1:30
  c. 6 km: 1:00

  PRIVACY
 29. De deelnemersgegevens worden opgenomen in een adressenbestand. Bezwaar hiertegen moet schriftelijk bij de organisatie kenbaar worden gemaakt. De organisatie garandeert zorgvuldig met deze gegevens om te gaan en deze uitsluitend ten behoeve van de 3bergenLOOP te gebruiken. De privacyverklaring is opgenomen op de website van de 3bergenLOOP.
 30. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk of online, op foto, film, video e.d. Het is mogelijk dat beeltenissen voor promotionele doeleinden van de 3bergenLOOP worden gebruikt zonder dat deelnemers daarvan vooraf op de hoogte te zijn gebracht. Deelnemers kunnen hiervoor geen vergoeding of eigendomsrechten claimen.

  TENSLOTTE
 31. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de organisatie.
 32. Daar waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.
 33. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten buiten de hiervoor beschikbaar gestelde voorzieningen.
Scroll naar boven